Den overordnede strategiske ramme for koncernen videreføres i den kommende periode med fortsat fælles fokus på et sikkert arbejdsmiljø samt en høj kunde- og medarbejdertilfredshed i alle koncernens selskaber. Koncernledelsen vil fortsætte med at have primært fokus på revitaliseringen af moderselskabet MT Højgaard.

I 2019 er det en strategisk hovedprioritet at forbedre den operationelle drift og indtjening i særligt moderselskabet MT Højgaards danske forretning og i øvrigt tilse, at alle aktivitetsområderne i koncernen er sunde og profitable, således at der opnås et bæredygtigt fundament for den langsigtede udvikling og vækst. Dette arbejde fortsætter under overskriften "Revitalisering" og fokuserer på følgende indsatsområder:

Kritisk segmentering af aktiviteter

Moderselskabet vil fortsat stile efter at være bredt repræsenteret i det danske marked for både byggeri og anlæg, herunder boliger, erhvervsbyggerier, hospitaler, skoler, infrastruktur og datacentre. Inden for dette marked vurderes de konkrete tilbud efter risiko, attraktivitet og muligheden for at eksekvere effektivt. Forretningen fokuseres på de projekter, der bedst muliggør fornuftige dækningsgrader, og hvor koncernens særlige kompetencer kan udnyttes til at drive en lønsom forretning.

Inden for denne ramme skal det sikres, at særligt den danske del af MT Højgaard opnår en mere balanceret og bredere projektportefølje end tidligere ved i endnu større udstrækning at fokusere på både store og komplekse projekter, mellemstore projekter og i høj grad også mindre projekter. Dette skal ske for at mindske afhængigheden af de meget store enkeltsager.

Derudover skal der skabes kritisk masse i alle moderselskabets aktive segmenter for at sikre tilstrækkelig robusthed og fleksibilitet i forhold til de kompetencer og ressourcer, der er nødvendige for at skabe kvalitet og lønsomhed i projekterne.

Koncernen vil løbende vurdere, om der er aktiviteter, der ikke er kerneforretning og som ikke bidrager til sammenhængen eller værdiskabelsen. Disse aktiviteter vil søges tilpasset eller afviklet for at sikre konkurrencekraft og indtjening.

Kvalitet i tilbud og eksekvering

Det er i fokus at undgå store negative projektafvigelser. Dette skal ske ved at sikre kvalitet i tilbudsgivningen og ved at eksekvere effektivt på projekterne. Der arbejdes med dette på flere niveauer i moderselskabet.

  • Det skal for det første sikres, at processer og procedurer er velfungerende og tilstrækkelige og at data er tilgængelige for at vise om projekterne opfører sig atypisk eller bryder normen.
  • Det skal for det andet sikres, at der er en robust ledelse, at processer forankres, og at de ledelsesmæssige indikatorer er på plads for at undgå eksempelvis fejlvurderinger eller for optimistiske vurderinger af risici, der kan have alvorlige følgevirkninger.

Det er vurderingen, at processer og procedurer er effektive, blandt andet med en såkaldt stage gate model i moderselskabet MT Højgaard, der skal optimere og forbedre overgangene i projektet fra tilbuds- og kontraktfasen til udførelses- og opfølgningsfasen. Endvidere skal koncernens kontraktråd vurdere tilbudsmateriale før den endelige beslutning om afgivelse af tilbud træffes af direktionen og i særlige tilfælde af bestyrelsens formandskab.

Ledelsesnærvær

Der sættes yderligere fokus på betydningen af, at der i den daglige ledelse af projekterne er åben dialog og korte kommunikationsveje, så de involverede medarbejdere eksekverer projekterne bedst muligt. Der vil blive arbejdet for at styrke ledelsesnærværet ved at skabe en mere effektiv organisering med færre ledelseslag og med kortere afstand mellem projekterne og den øverste ledelse.

Tendenser i markedet

Bygge- og anlægsbranchen er påvirket af en række tendenser, der kan have indflydelse på koncernens position i markedet. Koncernledelsen har vurderet de tendenser, der anses for at kunne få størst indflydelse på udviklingen og driften.

DIGITALISERING

Væsentlige effektivitetsgevinster i branchen opnås med digitalisering af projekterne baseret på VDC (Virtual Design & Construction).

VDC gør det muligt at designe, planlægge og bygge projekterne digitalt, inden de bygges i virkeligheden. En række digitale initiativer er på plads i branchen, og den største udfordring er nu evnen til at integrere de digitale værktøjer i kulturen og i hele projektets værdikæde. 

Koncernen er i dag blandt de førende inden for VDC i Danmark og har VDC-laboratorier på både de faste lokationer og på større byggepladser i form af mobile laboratorier. 

Der arbejdes fortsat med implementeringen af VDC, hvor koncernen har særligt fokus på at sikre en større adoptionsgrad af VDC i produktionsenhederne. Med en stor grad af egenproduktion drager koncernen fordel af, at de samme velfungerende sjak fastholdes og flyttes fra projekt til projekt og dermed bringer deres viden og erfaring med de digitale værktøjer med sig rundt på byggepladserne. 

PARTNERSKABER OG NYE SAMARBEJDSFORMER

Entreprenørvirksomhederne bringer i dag kompetencerne tidligere i spil for at undgå, at ressourcer bliver anvendt ineffektivt på prækvalifikationer og tilbudsmateriale på projekter, der viser sig ikke at være bygbare. Dette gælder både private og offentlige projekter, hvor der indgås samarbejdsaftaler om de indledende faser af byggeriet før en endelig hoved- eller totalentreprise indgås. 

Koncernen er gået forrest i branchen med en ny samarbejdsform, hvor byggeriets parter over en årrække går sammen i strategiske partnerskaber om rammeaftaler med en bygherre. Således er forretningsenheden TRUST skabt af Enemærke & Petersen i samarbejde med en række aktører i branchen. 

Projektudvikling 

Koncernen udvikler og opfører ejendomsprojekter inden for bolig, erhverv og detailhandel, hvilket omfatter såvel mindre og enkeltstående projekter som decideret byudvikling. Nogle af projekterne udvikles med udgangspunkt i koncernens egen grundbank, hvor koncernen enten udvikler, bygger eller sælger projekter for egen regning, eller hvor udviklingen kan ske i samarbejde med grundejere, bygherrer og investorer med henblik på salg til tredjepart.

Koncernen er ligeledes en af landets mest erfarne samarbejdspartnere inden for byggeri af blandt andet sygehuse og skoler i Offentlig-Privat Partnerskab (OPP).

 

INDUSTRIALISERING

Anvendelsen af præfabrikeret byggeri øges. De primære fordele ved præfabrikeret byggeri er kortere leveringstid, lavere omkostninger, højere kvalitet og øget bæredygtighed samt uafhængighed af vejrforhold, idet produktionen sker i lukkede miljøer.

Scandi Byg er en betydelig aktør på det danske marked for modulbyggeri og opnåede i 2018, som den første aktør i branchen, en Svane-mærkning af byggesystemet, hvilket afspejler en dokumenteret bæredygtig løsning for nye byggeprojekter som standard.

Ligeledes anvendes i stigende grad standardboligkoncepter, hvor boligerne udvikles og opføres efter standardformater samt gennem-testede løsninger og -materialer.

MT Højgaard har udviklet MultiFlex Living og Multiflex Office, hvor der bygges i standardformater. Dette er med til at sikre en høj og ensartet kvalitet i byggeriet samtidig med at byggeprocessen er mere effektiv, f.eks. som følge af hurtigere myndighedsbehandling og konkurrencedygtige priser.

INTELLIGENTE BYGNINGSINSTALLATIONER

Byggebranchen oplever et øget fokus på intelligente bygningsinstallationer med stigende efterspørgsel efter bygninger med f.eks. dagslysstyring, energioptimering og automatiserede indeklimainstallationer.

Lindpro leverer højteknologiske løsninger til f.eks. sygehuse, datacentre, private hjem og kontorbygninger.

BÆREDYGTIGHED

Byggebranchen har stor indflydelse på forbruget af ressourcer og råvarer. I Europa står byggeriet for ca. 40% af materialeforbruget og 40% af energiforbruget, og i Danmark står byggeriet for ca. 30% af den samlede affaldsmængde. Dette øger fokus på at skabe bæredygtigt byggeri, f.eks. gennem forbedret kvalitet i byggeprocessen, materialevalg, effektiv anvendelse af råmaterialer og genbrug samt bygningernes energi-mæssige tilstand. Også bygningernes indeklimaløsninger spiller en stigende rolle i forhold til sundhed og trivsel for bygningernes brugere.

Koncernen certificerer byggerierne efter de førende certificeringsordninger DGNB, LEED, BREEAM og Svanemærket byggeri og har været med fra starten i arbejdet omkring DGNB-certificeringer i Danmark. Således har koncernen medvirket til opførelsen af 10% af alle de byggerier, der frem til 2018 er blevet DGNB-certificeret i Danmark.

Til toppen

Denne side gør brug af cookies. Ved at browse videre accepterer du brugen af dette Læs mere om cookies