Skip to content

Bæredygtighedsstrategi

MT Højgaard Holdings strategiske prioriteter inden for bæredygtighed er defineret ud fra koncernens dobbelt-væsentlighedsanalyse og struktureret under temaerne E-S-G (Environment – Social – Governance).

Strategiske prioriteter

Koncernens nye strategiske prioriteter er defineret ud fra dobbelt væsentlighedsanalysen og struktureret under E, S og G

Miljøhensyn

Klima

 • Reducere CO2-udledning i egen drift (scope 1 og 2)
 • Reducere CO2-udledning af materialer (scope 3)
 • Projekter der bidrager til den grønne omstilling

Ressourcer

 • Ansvarligt materialeindkøb med lavere råstofforbrug
 • Udnytte ressourcer mere effektivt
 • Øge genbrug og genanvendelse i affald

Forurening & natur

 • Udfase materialer med uønsket kemi
 • Indsatser for biodiversitet i design- og byggefase

Social ansvarlighed 

Arbejdsmiljø

 • Et sikkert arbejdsmiljø med langt færre ulykker 
 • Understøtte medarbejdertrivsel og sundhed 


Diversitet & vilkår

 • Understøtte diversitet og inklusion på arbejdspladsen
 • Sikre konkurrencedygtige arbejdsvilkår

Uddannelse & udvikling

 • Bidrage til at uddanne de kommende generationer
 • Kompetence- og talentudvikling af medarbejdere  

Lokalt ansvar

 • Tage hensyn til berørte samfund i byggeprocessen
 • Støtte lokalsamfund og sociale indsatser 

Governance

Forretningsadfærd

 • Stærkt ledelsessystem med understøttende politikker og processer
 • Gennemføre rettidig due diligence af leverandører og underentreprenører

Samarbejde & certificering

 • Prioritere samarbejde og støtte branchestandarder
 • Arbejde for certificerede projekter og dokumenteret bæredygtighed

Miljøhensyn

Klima

Vores mål er at reducere CO2-udledningen fra vores egne aktiviteter (scope 1 og 2) med 16% i 2025 og med 42% i 2030 i forhold til 2022-niveau.

13.601 tons CO2e

Scope 1-2 udledning
(+14% i forhold til 2022)

Den største andel af koncernens udledning sker i værdikæden. Vi har derfor et mål om at reducere CO2-udledningen i scope 3 med 16% i 2025 og med 42% i 2030 i forhold til 2022-niveau.

115.286 tons CO2e

Scope 3 udledning
(-13% i forhold til 2022)

Ressourcer

Vi skal optimere ressourceforbruget og øger cirkulariteten i vores materialehåndtering. Målet er 75% recirkulering (genbrug, genanvendelse og materialenyttiggørelse) i 2025.

68,4%

Affald forberedt til recirkulering

Forurening og natur

Vi har som mål at udfase materialer med uønsket kemi og arbejde aktivt for at minimere påvirkningen på biodiversiteten i både design- og byggefasen.

Social ansvarlighed

Arbejdsmiljø

Vi arbejder for at understøtte medarbejdertrivsel og sundhed samt et sikkert arbejdsmiljø. Vores mål er en ulykkesfrekvens på under 8.

16,6

Antal arbejdsulykker pr. 1 mio. arbejdstimer

Diversitet og vilkår

Vi ønsker at være en mangfoldig og inkluderende arbejdsplads. I 2025 er det målet, at 30% af koncernens funktionærerstilling skal besættes af kvinder.

23,4%

Andel af kvindelige funktionærer i koncernen

I koncernen ønsker vi en mere ligelig fordeling af kønnene på alle organisatoriske niveauer. Derfor har vi et mål om at opnå minimum 5% kvindelige timelønnede.

2,6%

Andel af kvindelige timelønnede i koncernen

Uddannelse og udvikling

Medarbejdernes læring og udvikling har høj prioritet for os. Vi ønsker at bidrage til at uddanne de kommende generationer og har et mål om, at 10% af arbejdsstyrken skal være uddannelsesstillinger.

8%

Andel af samlet arbejdsstyrke i uddannelsesstillinger

Lokalt ansvar

Det er vigtigt for os at tage hensyn til berørte samfund i byggeprocessen og at støtte lokalsamfund og sociale indsatser.

Governance

Forretningsadfærd

Vi arbejder på at styrke vores ledelsessystem med understøttende politikker og processer, som gør det muligt at gennemføre rettidig due diligence i værdikæden.

Samarbejde & certificering

I koncernen prioriterer vi samarbejde og støtter branchestandarder. Vi arbejder for certificerede projekter og dokumenteret bæredygtighed. Vores mål er 50% omsætning fra certificeringer.

36,9%

Andel af omsætning fra certificerede eller præcertificerede projekter

Bæredygtighedsrapport

Se koncernens seneste bæredygtighedsrapport her og find de tidligere rapporter i arkivet.

Seneste rapport

Demonstrationsprojekter

Koncernens forretningsenheder deltager løbende i innovative demonstrationsprojekter, der afprøver nye løsninger. Blandt andet har Enemærke & Petersen deltaget i det prisvindende projekt Living Places i Jernbanebyen i København. Projektet viser, hvordan det kan lade sig gøre at bygge med et tre gange lavere CO2-aftryk, sundere indeklima og uden fordyrelse. MT Højgaard Property Development står for udviklingen af et nyt boligkoncept for 4-1 Planet, der minimerer udledningen af drivhusgasser for et typehus.

MT Højgaard Danmark og Enemærke & Petersen indgår i et udviklingsprojekt, der har til formål at minimere ressourceforbruget på byggepladser. Projektet ledes af byggeriets videnscenter Molio, mens en bred alliance af entreprenører, forskningsinstitutioner og teknologileverandører bidrager med alt fra konkrete byggepladser til kortlægning af materialestrømme og test af ny teknologi. Projektet løber frem til december 2025.

Certificering og livscyklusanalyser

Med egne bæredygtighedsspecialister og auditører i MT Højgaard Property Development er koncernen en stærk spiller inden for certificering og livscyklusvurderinger (LCA). Lovpligtige LCA’er gennemføres på alle koncernens projekter med et mål om at sænke byggeriets udledning af drivhusgasser.

I 2023 kom 37% af koncernens omsætning fra bæredygtighedscertificerede eller præcertificerede projekter. Målet er, at andelen skal være 50% i 2025. Et af de markante projekter er det DGNB Platin certificerede kontorhus Marina Park i København, opført af MT Højgaard Danmark.

Projekter, der bidrager til den grønne omstilling

Genbrug af materialer
Koncernen er medejer af Genbyg, Danmarks største byggemarked for brugte byggematerialer. På flere og flere af koncernens projekter genanvendes byggematerialer. Blandt andet Åhaven i Odense, hvor Enemærke & Petersen i forbindelse med renoveringen har sikret genbrug af 100 køkkener og fire tons limtræ.

Bygningstransformation
En større og større del af koncernens projekter er renovering og bygningstransformation. Et par af de markante projekter er transformationen af Dalum Papirfabrik i Odense og Psykiatrisk hospital i Aarhus til nye boligområder.

Klimasikring
Klimasikring indgår i stigende grad i koncernens projekter. Blandt andet udfører MT Højgaard Danmark for HOFOR Valby Skybrudstunnel, som skal sikre dele af København mod oversvømmelse i forbindelse med skybrud.