Skip to content

Bæredygtighedsgovernance

Governancestruktur

Vores ledelsesstruktur på bæredygtighedsområdet sikrer ansvarlighed og gennemsigtighed i beslutninger og handlinger.

Ledelse af bæredygtighed

Fra bestyrelse til de enkelte byggepladser er organisationen involveret i bæredygtighedsarbejdet og med til at sikre fremdrift gennem hundredvis af projekter og en række arbejdsgrupper.

Bestyrelsen beslutter bæredygtighedsstrategien og følger op på målsætninger og resultater. Bestyrelsen har nedsat et bæredygtighedsudvalg, der fungerer som rådgiver og sparringspartner.

Direktionen godkender bæredygtighedsmålsætninger og –indsatser og overvåger deres implementering.

Koncernens bæredygtighedsafdeling udarbejder strategien, driver koncernprojekter inden for bæredygtighed, evaluerer og dokumenterer resultater løbende og i den årlige bæredygtighedsrapportering. Implementering af både koncernens og selskabsspecifikke indsatser og mål varetages af forretningsenhederne.

Direktionen i hver forretningsenhed deltager i et bæredygtighedsboard, der sikrer, at mål efterleves og indsatser implementeres.

En særlig styregruppe med repræsentanter fra alle forretningsenheder forbereder implementeringen af CSRD.

Et tværgående fagligt netværk sikrer deling af værktøjer og læring mellem forretningsenhederne.

Tre lovgivningsmæssige fokusområder

MT Højgaard Holding koncernen skal opfylde ny EU-lovgivning inden for bæredygtighed.

CSRD & ESRS

Koncernen er i fuld gang med at implementere CSRD (EU’s Corporate Sustainability Reporting Directive).

Vi har gennemført en grundig dobbelt væsentlighedsanalyse med involvering af interne og eksterne interessenter og har dermed identificeret de områder, hvor koncernen har de største positive og negative påvirkninger samt muligheder og risici.

Analysen guider vores strategiske prioriteter med tilhørende målsætninger, samt de indsatser som gennemføres for at nå målene.

Koncernens rapportering for 2024 skal opfylde CSRD-kravene og i den forbindelse indgår Bæredygtighedsrapporten for første gang som en integreret det af koncernens Årsrapport.

Fra 2024 er hele koncernens rapportering på bæredygtighed underlagt revision.

EU-taksonomi

Som børsnoteret virksomhed er MT Højgaard Holding underlagt EU’s taksonomiforordning, som skal fremme indsatsen inden for miljømæssig bæredygtighed og social ansvarlighed.

Vi screener alle koncernens projekter for, om de kan klassificeres til taksonomiens kriterier. Udvalgte projekter screenes for efterlevelse.

2023 var 88% af koncernens omsætning kvalificeret til screening, og 1,5% af omsætningen efterlevede EU-taksonomien.

Vi arbejder aktivt på at implementere tiltag, der skal medvirke til, at flere projekter kan efterleve EU-taksonomiens krav i de kommende år. Vi er i den forbindelse afhængige af bygherrernes interesse og ambition på området og indgår derfor i dialog om dette på de enkelte projekter.

Bæredygtigheds due diligence og sociale minimumsgarantier

De sociale minimumsgarantier er en del af EU-taksonomien. Vi rapporterer på områderne menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, korruption og bestikkelse for at sikre, at vi overholder EU-taksonomiens sociale minimumsgarantier.

Derudover arbejder vi på at styrke vores due dilligence-processer for menneskerettigheder og miljø. Disse er baseret på strukturerede risikoanalyser udarbejdet i tæt samarbejde med interne og eksterne interessenter.

Vi arbejder løbende med at sikre, at vores governance-struktur og processer understøtter ansvarlig adfærd både internt i egne forretningsenheder og i værdikæden.

Vores partnerskaber

I koncernen samarbejder vi med bygherrer, rådgivere, underentreprenører og materialeproducenter om at udvikle, opføre og servicere projekter inden for anlæg, infrastruktur, nybyggeri og renovering. Partnerskaber i værdikæden med andre ambitiøse aktører er et centralt fokusområde i koncernen, ikke mindst som led i den grønne omstilling.

Planetens fremtid blevet en central drivkraft, der i højere grad end tidligere er med til at forme nye samarbejdsmodeller og partnerskaber gennem hele værdikæden.

Et udpluk af vores aktuelle partnerskaber: