MTH GROUP nedjusterer forventningerne efter uventet voldgiftskendelse i MgO-vindpladesag. Knud Højgaards Fond giver tilsagn om yderligere ansvarlig lånekapital.

17. september 2018


En voldgiftsret nedsat af Voldgiftsnævnet, Byggeri og Anlæg, har den 14. september 2018 afsagt en kendelse, som pålægger MTH GROUPs datterselskab Enemærke & Petersen A/S at betale 2,8 mio. kr. ekskl. moms og sagsomkostninger for anvendelse af MgO-vindplader på en rækkehusbebyggelse. Materialevalget blev foretaget i foråret 2013, og arbejdet blev påbegyndt i august 2013 og afsluttet i april 2014.

Vil du vide mere?
Kontakt os
Kendelsen, der er endelig, skærper efter koncernens opfattelse retspraksis på området, da ansvaret for brug af MgO-plader for første gang placeres hos entreprenøren frem for rådgiveren i de tilfælde, hvor rådgiveren har godkendt entreprenørens forslag og dermed anvendelsen, men hvor entreprenøren ikke har givet rådgiveren eller bygherren specifikke oplysninger om, at MgO-plader var et nyt og uprøvet produkt. Dette til trods for at voldgiftsretten anerkender, at anvendelsen af MgO-plader var stigende og ved udgangen af 2012 udgjorde 75% af markedet for vindplader.

På baggrund af den modtagne kendelse foretager MTH GROUP en regnskabsmæssig hensættelse til dækning af koncernens eventuelle forpligtelser i andre boligbyggerier og renoveringer, hvor der blev anvendt MgO-plader. Hensættelsen er baseret på en skønsmæssig vurdering og omfatter også en række sager, hvor der fortsat er tvivl om ansvarsgrundlaget.

Dette medfører, at koncernen nedjusterer forventningen til resultat af primær drift (EBIT) til et underskud omkring 400 mio. kr. mod tidligere et overskud i niveauet 0-50 mio.kr. Omsætningen ventes uændret at blive omkring 6,8 mia. kr.

I forlængelse af den uventede voldgiftskendelse og den deraf følgende nedjustering har MTH GROUPs ejerkreds stillet sig positive overfor en styrkelse af koncernens likviditets- og kapitalgrundlag. Således har Knud Højgaards Fond meddelt, at de til dækning af de nye krav giver tilsagn om tilførsel af yderligere ansvarlig lånekapital på op til 400 mio.kr. til MTH GROUP direkte eller via det fusionerede og børsnoterede selskab, som forventes dannet efter en fusion mellem Højgaard Holding A/S og Monberg & Thorsen A/S.

Knud Højgaards Fond har således udtrykt villighed til at styrke koncernen med op til 650 mio. kr., idet der tidligere er givet tilsagn om op til 250 mio. kr. Disse likviditetstilførsler vil formentlig kræve fondsmyndighedens godkendelse.

Derudover har Knud Højgaards Fond og Monberg & Thorsen A/S ydet et ansvarligt lån på samlet 150 mio. kr. tilført som likviditet i maj 2018.

Søren Bjerre-Nielsen, formand for bestyrelsen, siger:

- Vi må konstatere, at den overraskende voldgiftskendelse efter vores opfattelse ændrer den tidligere praksis markant, når det kommer til ansvarsfordelingen mellem entreprenør og rådgiver ved valg af byggematerialer. Derfor tager vi nu konsekvensen og hensætter til eventuelle forpligtelser i øvrige projekter med MgO-vindplader. Jeg vil gerne understrege, at den regnskabsmæssige hensættelse er baseret på en skønsmæssig vurdering, og at den også omfatter en række sager, hvor der fortsat er tvivl om ansvarsgrundlaget. Det er således stadig sådan, at vi vil se på hver sag enkeltvis, fordi præmisserne er forskellige fra sag til sag. Hensættelsen betyder, at vi må nedjustere forventningerne til året, og vi glæder os over tilsagnet fra Knud Højgaards Fond, som sikrer vores kapitalgrundlag og likviditet.
Til toppen

Denne side gør brug af cookies. Ved at browse videre accepterer du brugen af dette Læs mere om cookies